DZIEWULE 1441
 
Osoby posiadające stare fotografie, dokumenty lub inne pamiątki związane z historią wsi Dziewule serdecznie zapraszam do współpracy - A.B.

Wieś
Pierwsza wzmianka
Źródło
Borki
1496 r.
KzL 8, 73
Borki-Kosiorki
1473 r.
MRPS I 1229
Bzów
1409 r.
TA 406
Celiny
1440 r.
ZDM VIII 2260
Cielemęc
1475 r.
APL or.
Czepiele
1474 r.
ADL, rkps 85. 200
Dębowica
1418 r.
ZDM I 328
Dziewule
1441 r.
ZDM VIII 2345
Golice
1441 r.
ZL I 29
Gołaszyn
1448 r.
KDMp IV 1498
Grabianów
1471 r.
ADL rkps 96, 200
Grodzisk
1427 r.
KzL 2, 113
Iwanów
1431 r.
KzL 2, 293
Izdebki
1425 r.
ZDM V 1356
Jasionka
1441 r.
ZDM VIII 2345
Jastrzębie
1418 r.
ZDM I 328
Jastrzębie Tworki
1495 r.
KpŁ 1, 88
Jastrzębie-Łupiny
1418 r.
ZDM I 328
Karwów
1414 r.
KzL 5, 93
Krasusza
1418 r.
ZDM I 328
Krasusza-Gołowierzchy
1425 r. 
SP VII/2 1599
Krasusza-Zembry
1422 r.
KzL 10, 272
Krzesk
1409 r.
TA VII 121
Krzesk Królowa Niwa
1493 r.
ZL III 12
Ławki
1418 r.
ZDM I 328
Mościbrody
1474 r.
MRPS I 1229
Mościska
1418 r.
ZDM I 828
Nurzyna
1418 r.
ZDM I 328
Nurzyna-Borzymy
1429 r.
KzL 10, 387 v
Olędy
1475 r.
APL or.
Popławki
1429 r.
KzL 2, 205
Pruszyn
1448 r.
ZDM  II 425
Radomyśl
1418 r.
ZDM I 328
Role
1448 r.
KDMp IV 1498
Siedlce Stara Wieś
1441 r.
ZL I 29
Sobiestan
1441 r.
ZDM VIII 2345
Suleje
1491 r.
KzL 9, 616 v
Szaniawy
1420 r.
KzL 10, 387 v
Szczepanki
1450 r.
KzL 4, 14
Trzebieszów
1418 r.
ZDM I 328
Wielgórz
1471 r.
ADL rkps 96, 200
Wierzejki
1418 r.
ZDM I 328
Wiśniew
1418 r.
ZDM VII 1872
Wysokinin
1418 r.
ZDM I 328
Zalesie
1457 r.
MK 119, 89 v
Zbuczyn
1418 r.
ZDM I 328
Żabokliki
1471 r.
Litak 42
Żytnia
1454 r.
ZL IV 151

WYKAZ SKRÓTÓW

Skrót
Objaśnienie
ADL
Archiwum Diecezjalne w Lublinie.
ADP
Archiwum Diecezjalne w Płocku
AGAD
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
APL
Archiwum Państwowe Lublin
Cat 1870
Catalogus universi cleri saeculais et regularis Dioecesis Lublinensis Anno Domini 1870, Lublini 1870.
Ind
Indeks studentów Uniwersytetu Krakowskiego w l. 1400-1500, opr. J. Zathey i J. Reichan, Wrocław 1974.
KDMp
Codex diplomaticus Poloniae Minoris, Wyd. F. Piekosiński, t. I-IV, Kraków 1876, 1886, 1887, 1905.
KpŁ
Księga podkomorska łukowska, Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. 1/22031.
KsP
Księgi poborowe, Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Skarbu Koronnego, Dz. I, nr 33, 149.
KzL
Księgi ziemskie lubelskie, Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie.
Litak
S. Litak, Formowanie sieci parafialnej w Łukowskiem do końca XVI w., Roczniki Humanistyczne KUL, t. XII, z. 2, 1964.
Litak Rd.
Rewizja dziesięcin w starostwie łukowskim z r. 1604. w: Roczniki Humanistyczne KUL, t. XII, z. 2, 1964 s. 137- 140.
LR
Księga dochodów beneficjów diecezji krakowskiej z 1529 r. (tzw. Liber Retaxationum), wyd. Z. Leszczyńska-Skrętowa, Kraków 1968.
MK
Metryka Koronna w Archiwum Akt Głównych w Warszawie.
Mp
Kodeks dyplomatyczny Małopolski, wyd. F. Piekosiński, t. I-IV, Kraków 1876-1905; t. V – materiały w Zakładzie Dokumentacji Instytutu Historii PAN w Krakowie.
MRPS
Matricularum Regni Poloniae summaria, wyd. T. Wierzbowski i in., cz. I-IV. Warszawa 1905-1961.
MS
Matricularum Regni Poloniae Summaria, t. I-IV, wyd. T. Wierzbowski, W-wa 1905-1915 (wykorzystano do roku 1530).
MWL
Wojciechowski S., Województwo lubelskie w drugiej połowie XVI w. Komentarz i mapa. Atlas historyczny Polski, cz. 3, W-wa 1966.
Perth
Perthées Karol Karol de, Mapa szczegulna województwa lubelskiego, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie.
Fragmenty łukowskich ksiąg podkomorskich XV-XV w. w Archiwum Państwowym w Lublinie
RL
Rejestr poborowy województwa lubelskiego 1626 (ziemi łukowskiej 1620), wyd. J. Kolasa i K. Schuster, Wrocław 1958.
RP
Rejestry poborowe województwa lubelskiego. (Rejestr z r. 1531 wyd. A. Pawiński, Polska XVI w. pod względem geograficzno-statystycznym opisana, t. IV, W-wa 1886. Rejestr z r. 1533 w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Skarbu Koronnego I, t. 33, k. 181-289)
RPogł. Ł
Rejestr pogłównego ziemi łukowskiej z r. 1673, Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Skarbu Koronnego, Dz. I, ks. 72, k. 2-48v.
SG
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, opr. F. Sulimirski, B. Chlebowski, W. Walewski, t. I-XV, W-wa 1880-1902.
Sk 1933
Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej…, oprac. pod kier. T. Bystrzyckiego, Przemyśl-Warszawa 1933.
SKP
Skorowidz Królestwa Polskiego czyli spis alfabetyczny miast, wsi, folwarków, kolonii i nomenklatur w guberniach Królestwa Polskiego, W-wa 1877, t. 1-2
SP
Starodawne prawa polskiego pomniki, t. I, wyd. A. Helcel, Warszawa 1856; t. II, wyd. A. Helcel, Kraków 1870; t. VII, cz. 2 i 3, wyd. B. Ulanowski, Kraków 1885; t. VIII, wyd. B. Ulanowski, Kraków 1884-1886.
Spis 1921
Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej. Województwo lubelskie. W-wa 1924.
Spis 1967
Spis miejscowości Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, W-wa 1967.
TA
Najstarsze zapiski ziemskie lubelskie z 1409 r., wyd. L. Białkowski, Teki Archiwalne, t. 7, Warszawa 1961.
Tab
Tabela miast, wsi i osad Królestwa Polskiego…, t. I-II, W-wa 1827.
UN
Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych, z. 115 – pow. łukowski, 1970.
Vis DL
Wizytacje kościelne: Archiwum Diecezjalne w Lublinie, vol. 96 z 1603 r. ; vol. 98 z 1683 r. ; vol. 100 z 1678-79 r.; vol. 101 i 102 z l. 1738-39; vol. 103 z 1748 r.; vol. 104 i 105 z l. 1781 i 1782; vol. 182 i 183 z 1800 r.; vol. 190 z 1803 r.; vol. 189, 193, 194, 195 z l. 1801-1806; vol. 196a z l. 1807-08; vol. 205, 206, 208 z l.1830-1835.
WU
Wykaz urzędowych nazw miejscowych w Polsce, t. 1-3, W-wa 1980-1982.
ZD XIV
Źródła dziejowe, t. XIV: Polska XVI w. pod względem geograficzno-statystycznym opisana przez Adolfa Pawińskiego. Małopolska, t. III, W-wa 1886.
ZDM
Zbiór dokumentów małopolskich, wyd. S. Kuraś i I. Sułkowska-Kurasiowa, t. I-VIII, Kraków-Wrocław 1962-1975.
ZL
Księgi ziemskie lubelskie w Archiwum Państwowym w Lublinie.

powrót

Andrzej Boczek
boczeka@wp.pl

Copyright ©